Spørgsmål 12:

Vil retten iagttage, at bevissikringen skete i min butik den 29. november 2005?

Spørgsmålet er relevant, fordi fogedretten først traf afgørelse om bevissikringen
i reparationssagen den 11. december 2006 - altså mere end et år senere.

Grundlovens og Menneskeretskonventionens beskyttelse af privatlivets fred

Grundlovens § 72 og artikel 8 i Den Europæiske Menneskeretskonvention handler om privatlivets fred. Husundersøgelser og beslaglæggelser må "alene ske efter en retskendelse". Problemet er, at der ikke forelå en retskendelse mod mig, da mine regnskaber blev beslaglagt. FDV søgte at råde bod på det med reparationssagen, der blev anlagt den 5. oktober 2006 med det formål at fjerne enhver tvivl om, at jeg var omfattet af retssagen mod Laserdisken ApS (se også spørgsmål 7).

Dommernes problem i retssagen mod mig

På retsmødet den 11. december 2006 mente Dorete Bager ikke, at det betød noget, om FDV havde anlagt sagen mod min personlige virksomhed eller anpartsselskabet, når jeg ejede begge dele, og hun tøvede ikke med at udlevere regnskaberne til FDVs advokat. Det blev senere afgjort af byretten: Jeg er ikke omfattet af retssagen mod Laserdisken ApS (se bilag G3 og bilag J3).

En mulig løsning på det problem kunne være, at dommerne lader som om, at bevissikringen først skete den 11. december 2006, og at mine regnskaber "tilfældigvis" befandt sig på fogedrettens kontor. FDV har ikke forfulgt det synspunkt. I FDVs eget påstandsdokument er den 29. november 2005 anført som bevissikringstidspunktet. Måske har FDV opgivet at forfølge den undskyldning?

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013