Spørgsmål 13:

Vil retten iagttage, at nærværende sager er justifikationssager?

Fogedretten er en foreløbig ret, som ikke bedømmer beviserne - i hvert fald kun i begrænset omfang. Fogedrettens afgørelser bortfalder automatisk, hvis der ikke inden 4 uger er anlagt en regulær retssag, hvor dommere skal undersøge og tage stilling til fogedrettens afgørelser: En såkaldt justifikationssag.

Om justifikationssagerne

Denne retssag har to sagsnumre. Det er principielt to retssager, der behandles sammen. Dorete Bager traf afgørelse om bevissikringen på retsmødet den 11. december 2006, men hun ventede med at tage stilling til FDVs påstand om forbud. Tekniske problemer udsatte kendelsen til den 19. januar 2007. FDV skulle alligevel overholde lovens deadline på 4 uger og var derfor nødt til at anlægge justifikationssag om beslaglæggelsen, før Dorete Bagers kendelse om forbud forelå. Og bagefter skulle FDV anlægge sag om forbuddet. Sag BS 7-50/2007 er således en justifikationssag vedrørende bevissikringen. Sag BS 7-235/2007 er justifikationssagen vedrørende forbuddet.

FDVs kovending: Først var det justifikationssager (bilag E4) - nu er det ikke

Da FDV skrev til Retten i Aalborg den 11. marts 2008 var sagerne justifikationssager. Siden har FDV taget den holdning, at fogedrettens afgørelser er retskraftige, dvs. de skal ikke undersøges af domstolene. De skal bare accepteres af domstolene. Det skal ikke undersøges, om FDV har retsmæssig adgang til mine regnskaber. Den holdning fremgår af FDVs påstandsdokument.

Dommernes problem i retssagen mod mig

Normalt behandles sager i byretten af en enkelt dommer. I disse sager er der 3 dommere. Jeg har bedt om 3 dommere, hvilket man kan gøre i principielle spørgsmål. Jeg har anført, at det er et principielt spørgsmål, om fogedrettens afgørelser slet ikke skal undersøges. Da regnskaberne allerede er udleveret til FDV, er det imidlertid belejligt for byretten at antage samme holdning.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013